Komornik

Tomasz Piłat  
 
e-mail:  tomasz.pilat@komornik.pl 


Komornik sądowy (...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub
postępowania o zabezpieczenie, do przeprowadzenia których jest właściwy.

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości), jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji
zaległość nie przekracza 6 miesięcy.

(Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji)