Opłaty

Opłaty komornicze i wydatki są naliczane, ustalane i pobierane na podstawie ustawy o kosztach komorniczych z 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770).

Opłaty komornicze obejmują:

 

1) opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;

2) opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

 

Komornik pobiera lub ściąga opłaty komornicze tylko w przypadkach określonych w ustawie.

 

Opłaty komornicze są stosunkowe albo stałe.

 

Opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia. Ściągnięcie opłaty nie wymaga wydania postanowienia.

 

Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 150 złotych i wyższe niż 50 000 złotych.

 

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

 

W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową

w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

 

Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego nie mniej niż 150 złotych, w ten sposób świadczenia.

 

Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata minimalna wynosi 200 złotych.

 

Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło w inny sposób, niż powyżej wskazany, opłata minimalna wynosi 300 złotych.

 

(...)

 

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku

o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi.

 

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Jeżeli przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w sprawie o świadczenie pieniężne komornik wykonał zabezpieczenie roszczenia pieniężnego lub europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym o to samo świadczenie, na poczet opłaty stosunkowej zalicza się pobraną przez komornika od wierzyciela opłatę stosunkową od wniosku o zabezpieczenie. Jeżeli opłata pobrana za wykonanie zabezpieczenia roszczenia jest wyższa niż opłata egzekucyjna, różnica nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych.

 

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.

 

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi 1500 złotych.

 

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2000 złotych.

Jeżeli nieruchomość, lokal lub pomieszczenie są wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, w/w opłatę powiększa się o opłatę w wysokości 1000 złotych od drugiej i każdej

kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia, którego ma dotyczyć egzekucja. Łączna opłata nie może być wyższa niż 30 000 złotych.

 

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie:

1) syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,

2) zarządcy w zarząd nieruchomości

wynosi 400 złotych.

 

Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika

w areszcie wynosi 1000 złotych.

 

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż wymienione

w przepisach niniejszego oddziału wynosi 400 złotych.

 

Jeżeli dłużnik spełni świadczenie stwierdzone w tytule wykonawczym najpóźniej na 3 dni przed planowanym

wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwraca wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty. Jeżeli spełnienie świadczenia przez dłużnika nastąpiło przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo wezwania do dobrowolnego wykonania obowiązku, komornik zwraca wierzycielowi część uiszczonej opłaty przekraczającą kwotę 200 złotych.

 

Opłata stała od wniosku o:

1) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,

2) sporządzenie spisu inwentarza

wynosi 400 złotych.

 

Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty wynosi 40 złotych.

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych.

Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie dobrowolnej licytacji publicznej ustala komornik z wnioskodawcą.


Wydatki.

 

Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie

innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.

 

Wydatkami są:

1) należności biegłych i tłumaczy;

2) koszty ogłoszeń;

3) koszty transportu specjalistycznego;

4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej;

5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;

6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;

7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;

8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;

9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym;

10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;

11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

 

Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia

zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

 

Jeżeli komornik wybrany przez wierzyciela podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki

w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika. Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami.

 

Czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków, podejmuje się nie później

niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki.
Przykładowe koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji:

35,17 zł + 1 zł, koszt uzyskania informacji w ZUS. 

35,00 zł + 1 zł, koszt uzyskania informacji w Urzędzie Skarbowym. 

20,00 zł od osoby, która zostanie przeznaczona na sprawdzenie czy dłużnik figuruje w centralnej informacji o zastawach rejestrowych. Zaliczka ta może się zwiększyć o 15,00 zł od zastawu jeśli dłużnik figuruje w rejestrze. Zgodnie z art. 805§2 Komornik prowadząc egzekucję o świadczenie przekraczające 20 000 zł zobowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. 

(...)