Licytacje


Aktualne obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej pod adresem:


 www.licytacje.komornik.pl


 

Najbliższe licytacje: W celu wyświetlenia należy skopiować link:
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552852
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552853
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552863
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552866

rękojmie winny być składane w gotówce lub przelewem na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 Puławy 17102032190000900200119826

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

szczegółowe obwieszczenia wraz z pouczeniami wywieszane są na tablicach ogłoszeń
Sądu Rejonowego w Puławach
oraz urzędów gmin / miast właściwych dla położenia nieruchomości


____________________________________________________________________________________________Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych  www.ekw.ms.gov.pl