Zakres działania

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Komornikom powierza się następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.


Komornik, poza w/w zadaniami, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne
dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
2) sporządza protokół stanu faktycznego,

3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.